Projekt

Cel projektu

Tworzenie sieci współpracy, kwalifikowanie i poszerzenie oferty edukacyjnej w celu uświadomienia szerokiej opinii publicznej w Euroregionie Nysa istoty zrównoważonego żywienia.

Działania

Opracowanie wspólnych, dostosowanych do planów nauczania materiałów edukacyjnych nt. "zrównoważonego żywienia" oraz faza pilotażowa tematycznych dni projektowych

Przeprowadzenie badania statystycznego nt. "Wiedza w zakresie produkcji i obchodzenia się z żywnością w Euroregionie Nysa"

Budowa i rozbudowa centralnych miejsc edukacji w Hoyerswerdzie i w Radomierzu (Dolny Śląsk)  zajmujących się głównie "zrównoważonym żywieniem"

Budowa interdyscyplinarnej sieci w zakresie tematyki "zrównoważonego żywienia" z zagadnieniami głównymi "transfer wiedzy", "nauka" i "gospodarka"

Budowa  internetowej platformy edukacyjnej nt. "zrównoważonego żywienia"

Okres trwania projektu

01.07.2019 – 30.09.2021

Źródło finansowania

1.014.040,87  EUR

Wysokość dofinansowania

85 %

Partnerzy projektu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uczelnia jest uznanym w Polsce i na świecie ośrodkiem dydaktycznym i naukowym. Od 1951 roku podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka:

  • Realizuje kształcenie studentów na 5 wydziałach związanych z rolnictwem, weterynarią, planowaniem przestrzennym, rozwojem obszarów wiejskich i żywieniem człowieka.
  • Realizuje projekty naukowe i edukacyjne dla różnych grup wiekowych, angażuje się w promocję i upowszechnianie wiedzy w zakresie zrównoważonego żywienia, profilaktyki zdrowotnej, dietetyki, zrównoważonego wykorzystania zasobów i niemarnowania żywności.
  • Współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami oraz ośrodkami międzynarodowymi w zakresie rozwoju nowych technologii, wymiany kadry i doświadczeń edukacyjno-badawczych.

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Od 1991 r. stowarzyszenie Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) angażuje się w działalność na obszarach wiejskich w Saksonii. Oprócz tego projektu, CSB zajmuje się różnymi inicjatywami mającymi następujące cele:

  • Poprawa warunków życia ludzi
  • Rozwój i doskonalenie działalności edukacyjnej
  • Wyjazdy studyjne i spotkania międzynarodowe
  • Promocja zatrudnienia, szczególnie dla kobiet
  • Wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich oraz pielęgnacji i zachowania przyrody i krajobrazu
 
Logo CSB
Logo Universität
Logo Interreg Polen und Sachsen